บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสำรวย สุบุตรดี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

  062-4149944

 • thumbnail

  นายณัชพล นาคพลาย

  รองนายก อบต.ดงพระราม

  065-8606973

 • thumbnail

  นายทวี เนื่องแก้ว

  รองนายก อบต.ดงพระราม

  089-0935563

 • thumbnail

  นายกัมปนาท นาคพราย

  เลขานุการนายก อบต.

  083-5592229

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายจิระพันธ์ โสมนัส

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

  098-9394462

 • thumbnail

  นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด

  084-1541815

 • thumbnail

  นางวิภาดา พิกุลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  094-6519559

 • thumbnail

  นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  084-1541815

 • thumbnail

  นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  084-1541815

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวรจนา ทวีวรรณกิจ

  นักทรัพยากรบุคคล

  0922782521

 • thumbnail

  นางสาวน้องนุช ทองอ่อน

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร ภู่สุวรรณ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวปัณณรัตน์ โรจปัญจไชย

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายเสกสัญ ทวีสุข

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางพิมพ์รภัส ธัญญวิกัย

  นักวิชาการ​สุขาภิบาล​

 • thumbnail

  นางสาวมินตรา สมยา

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์รญา ปาลิไลยก์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวเชอณิชชา สุบุตรดี

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายวีระยุทธ นุชเกษม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาว​รัตนากร​ รัก​คุณ​

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางพายัพ ศรนารายณ์

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายยุทธนา ทรัพย์มั่น

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายนิมิต ปรากฏชื่อ

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นางสุธิกานต์ สุภฤทธิ์

  คนงานตกแต่งสวน

 • thumbnail

  นายเทวินทร์ อยู่ดี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายพงศธร นาคพราย

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางสาววราพร หัตถกรรม

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวธันวา เจิมกระจีน

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวศศิธร สิงหนุวนานนท์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ ฉิมชนะ

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางวิภาดา พิกุลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุรางค์รัตน์ โฉมงาม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางฐิติยา ทวีสุข

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายศราวุธ แจ่มสุวรรณ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวพัทธวรรณ คำผุด

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวกมลชนก พุ่มเปี่ยม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวมินตรา ทรัพย์ประสาท

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 • thumbnail

  นายชรินทร์ อินทะเว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุฤดี ศรีชะนะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสายทอง วาจาสิทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวมัทนา ประกอบทรัพย์

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวบุษบามินตรา สังข์เครือ

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวเครือวัลย์ พรมโคตร

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ ปรากฎชื่อ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางปฑิตตา บางแดง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางจุฑามาส บุญกะยะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา เดชผิว

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวมณฑนา ศิริเอี่ยม

  ผู้ดูแลเด็ก

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชำนาญ ชูอำนาจ

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายพีรพัฒน์ แซ่เตียว

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ คำชื่น

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • thumbnail

  นายภูมิรัตน์ วงษ์ประสาท

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายภานุวัฒน์ ตระกาโรบล

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายสำราญ คำผุด

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายสมปอง บุญถนอน

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  087-9323179

 • thumbnail

  นายดิเรก สุขสินธิ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายสังวาล สุภฤทธิ์

  คนงานประจำรถขยะ

  089-0954727

 • thumbnail

  นายอำนาจ สุเสตานนท์

  คนงานประจำรถขยะ

  062-6846729

 • thumbnail

  นายกาญจน์ สมใจ

  คนงานประจำรถขยะ

  082-4763468

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ เปรมกมล

  คนงานประจำรถขยะ

  093-8646179

 • thumbnail

  นายบัญชา เกิดสุข

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายกำพล สุภฤทธ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายสมบัติ วันดี

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายอรุณ บุญนาค

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายกันตภณ สุบุตรดี

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายนิพนธ์ เนื่องแก้ว

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

สมาชิกสภา

 • thumbnail

  นางเจชวดี ศรีวรสาร

  ประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นายสำเริง อยู่ดี

  รองประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นางอัญชุลีกร คำแก้ว

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.1

 • thumbnail

  นายสุขใจ เกิดน้อย

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.2

 • thumbnail

  นายตองกวย ศรีชะนะ

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.5

 • thumbnail

  นายเกียรติยศ คงกล่อม

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.6

 • thumbnail

  นางนพรัตน์ โสแสง

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.7

 • thumbnail

  นาจยพรเทพ สังคะวดี

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.8

 • thumbnail

  ร้อยตรีฉัตรชัย นวลงาม

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.9

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์นิภา สิริโภคไพรัช

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.10

 • thumbnail

  นายณรงค์ วิณุราช

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.11

 • thumbnail

  นางอาภรณี แสงทอง

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.12

 • thumbnail

  นางสาวฐิติมา แก้วประดับ

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.1

 • thumbnail

  นางศริญญา ดีได้

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.2

 • thumbnail

  นายวิรัช หัตถกรรม

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.3

 • thumbnail

  นายประเทพ สินสมบัติ

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.4

 • thumbnail

  นายอดุลย์ ภู่ประสม

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.5

 • thumbnail

  นางศรีมาย นรสิงห์

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.6

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านดงพระราม

 • thumbnail

  นายเริงเกียรติ จิ้มลิ้มเลิศ

  กำนันตำบลดงพระราม

 • thumbnail

  นายธนเดช สิทธิชาติ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายกิตติศักดิ์ แสงส่ง

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.ภัชสุนิ สิทธิวรสาร

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางธมนวรรณ สุขเสมอ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางยุพิน คุ้ทวงษ์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายนพดล บุญเกิด

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางอุดม สมใจ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายวิเศษ สุภฤทธิ์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายศักรินทร์ วัชรถานนท์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายเจริญทรัพย์ เคยมีทรัพย์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นางสาวอาภัสสร แสงทอง

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางอนงค์ คงกล่อม

  แพทย์ประจำตำบล

 • thumbnail

  นางนงเยาว์ กุลกะดี

  สารวัตรกำนัน

 • thumbnail

  นายสำเริง คุ้มศิริ

  สารวัตรกำนัน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านบางบริบูรณ์

 • thumbnail

  นายนิมิตร แก้วประดับ

  กำนันตำบลบางบริบูรณ์

 • thumbnail

  นายจักรกฤษณ์ บุญแจ้ง

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายกฤตภาส ปาลิไลยก์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายขวัญชัย อิ่มอ่วม

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายสถิตย์ ภู่ประสม

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายชลอ นาคะ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นางอุมาพร ปรุงนิยม

  แพทย์ประจำตำบล

 • thumbnail

  นางมณีรัตน์ สุดสิงขร

  สารวัตรกำนัน

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ว่องไว

  สารวัตรกำนัน

^