รายงานทางการเงิน


การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ปรงบประมาณ2565
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ปีงบประมาณ2565
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
การจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3)ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2565
รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานการรับจ่ายเงิน 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2565
รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส4) ประจำปีงบประมาณ2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีบประมาณ2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส3) ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส4) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2566 งบทดลอง งบการเงินรับ-จ่าย กย. 66
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การตรวจสอบรายงานการเงิน

รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 - ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 - ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 - ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 - ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 - ปีงบประมาณ 2567

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566


 
^