Download

pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-65.pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-65
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-65-3.pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-65-3
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่3-65-2.pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่3-65-2
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-65.pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-65
pdf
การประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-65.pdf
การประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-65
pdf
การประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-65.pdf
การประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-65
pdf
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ.pdf
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
pdf
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ.pdf
17.4ประชาสัมพันธ์-2
pdf
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ.pdf
17.4ประชาสัมพันธ์-1
pdf
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการ.pdf
การจัดสิงอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการ
pdf
ประกาศกำหนดประชุมสภา-ฯ-2565.pdf
17.1ประกาศกำหนดประชุมสภา-ฯ-2565
pdf
การรายงานผลภายใน15วัน.pdf
การรายงานผลภายใน15วัน_compressed
pdf
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ-ประจำปีงบประมาณ-2565.pdf
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ-ประจำปีงบประมาณ-2565
pdf
คนพิการได้สิทธิอะไรบ้าง.pdf
คนพิการได้สิทธิอะไรบ้าง
pdf
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง2565.pdf
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
pdf
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ65.pdf
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
pdf
ประเมินความพึงพอใจ2565.pdf
ประเมินความพึงพอใจ2565
pdf
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล.pdf
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
pdf
บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค.pdf
บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
pdf
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย.pdf
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
pdf
บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบ.pdf
บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล2565
pdf
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส2565.pdf
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2565
pdf
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2565.pdf
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2565
pdf
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.2565.pdf
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.2565
pdf
สรุปโครงการในข้อบัญญัติ2565.pdf
สรุปโครงการในข้อบัญญัติ2565
pdf
ข้อ13-ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ.pdf
ข้อ13-ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ
pdf
ข้อ12-สรุปตารางขวาง-รอบ6เดือน.pdf
ข้อ12-สรุปตารางขวาง-รอบ6เดือน
pdf
ข้อ12-รายงานรอบ6เดือน-ต.ค65-มี.ค66.pdf
ข้อ12-รายงานรอบ6เดือน-ต.ค65-มี.ค66
pdf
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
pdf
4.2-บันทึกข้อความรายงาน-ผลการอบรม-6-เดือนแรก.pdf
4.2-บันทึกข้อความรายงาน-ผลการอบรม-6-เดือนแรก
pdf
ประกาศนโยบายบริหารบุคคล2566.pdf
ประกาศนโยบายบริหารบุคคล2566
pdf
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
pdf
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (1).pdf
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (1)
pdf
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
pdf
สถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปี 2566 (.pdf
สถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปี 2566 (รอบ6เดือน)
pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2566.pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2566
pdf
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts.pdf
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
pdf
2.2-บันทึกข้อความรายงาน-ผลการอบรม-6-เดือนแรก.pdf
2.2-บันทึกข้อความรายงาน-ผลการอบรม-6-เดือนแรก
pdf
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
pdf
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1/66-7มีค66.pdf
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1/66-7มีค66
pdf
มาตรการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอบต.2566.pdf
ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอบต.2566
pdf
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts.pdf
Dos & Don'ts
pdf
คณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม2566.pdf
คณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม2566
pdf
กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน.pdf
กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน
pdf
032การสร้างวัฒนธรรมNoGift.pdf
032การสร้างวัฒนธรรมโนกีฟ
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา2566.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา66
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร2566.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2566.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ66
pdf
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม2566.pdf
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม2566
pdf
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม2566.pdf
043รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
^