Download

pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
pdf
รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf
รายงานประมาณการรายจ่าย
pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
pdf
ประมาณการรายรับ.pdf
ประมาณการรายรับ
pdf
หลักการและเหตุผล2.pdf
หลักการและเหตุผล2
pdf
หลักการและเหตุผล1.pdf
หลักการและเหตุผล1
pdf
หลักการและเหตุผล.pdf
หลักการและเหตุผล
pdf
คำแถลง2.pdf
คำแถลง2
pdf
คำแถลง1.pdf
คำแถลง1
pdf
คำแถลง.pdf
คำแถลง
pdf
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรงงาน.pdf
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่่ยวกับโรงงานจำพวกที่3
pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ3-2564ครั้งที่2.pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ3-2564ครั้งที่2
pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ3-2564ครั้งที่1.pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ3-2564ครั้งที่1
pdf
นัดประขุม-สมัยสามัญ2-2564.pdf
นัดประขุม-สมัยสามัญ2-2564
pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ1-2564.pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ1-2564
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2564สค..pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2564-ล่าสุด
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2564มิย..pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2564-2-3
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ปี-2564-มิ.ย..pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ปี-2564-มิ.ย.
pdf
ประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ปี-2564กพ.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ปี-2564-ก.พ
pdf
ประกาศผลการดำเนินการคุณธรรม2564.pdf
ประกาศผลการดำเนินการคุณธรรม2564
docx
สรุปโครงการในข้อบัญญัติ64.docx
สรุปโครงการในข้อบัญญัติ64
pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ2565.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ2565
pdf
การประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
การประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
pdf
คู่มือร้องเรียนการทุจริต.pdf
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
doc
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2564.doc
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2564
pdf
037ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขอ.pdf
037ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
pdf
036การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf
036การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
pdf
สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 64.pdf
สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 64
pdf
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสมประจ.pdf
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564.pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
pdf
043รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ.pdf
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2565
pdf
042การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
042การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
pdf
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
pdf
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
pdf
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
pdf
4.รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
4.รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
pdf
ติดตามรอบ 6เดือน ปี65.pdf
ติดตามรอบ 6เดือน ปี65
pdf
สรุปแผนงาน ผ01.pdf
สรุปแผนงาน ผ01
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565).pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
pdf
ภาพการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ภาพการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
pdf
การสร้างขวัญและกำลังใจ.pdf
การสร้างขวัญและกำลังใจ
pdf
การให้ทุนให้โทษ.pdf
การให้ทุนให้โทษ
pdf
การประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
pdf
การบรรจุแต่งตั้ง.pdf
การบรรจุแต่งตั้ง
pdf
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
pdf
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-64-66.pdf
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-64-66
pdf
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
pdf
1.ประกาศนโยบายบริหารบุคคล-2564-2566.pdf
1.ประกาศนโยบายบริหารบุคคล-2564-2566
docx
ส่วนที่2แผนดำเนินงาน-65.docx
แผนดำเนินงาน-65
^