แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ของท้องถิ่น (Vision)

                                      “ ดงพระรามและบางบริบูรณ์น่าอยู่
                                        เชิดชูการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
                                        นำวิถีด้วยวิธีพอเพียงต่อต้านยาเสพติด 
                                        ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนเข้มแข็ง”


         พันธกิจจุดหมายเพื่อการพัฒนา


           ๑.การพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประชาชน การให้บริการสาธารณูปโภค  ให้ทั่วถึง 
              ๒. งานด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม  
          ๓. เพื่อการส่งเสริมการลดใช้พลังงาน สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 
          ๔. การพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๕. การส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจากทางราชการ
          ๖. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
               ๗. การส่งเสริมการจัดการด้านศึกษา
         ๘. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา รักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน   วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
         ๙. การส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  การส่งเสริมประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์ 
         ๑๐. การส่งเสริมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  การพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
        ๑๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริม ด้านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
        ๑๒. การส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน
        ๑๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       ยุทธศาสตร์การพัฒนา


            1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
            3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
            4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนา การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
            5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น
            7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
            8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

      
        


^