แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565).pdf pdf (56)
สรุปแผนงาน ผ01.pdf pdf (16)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 (1).pdf pdf (17)
สรุปแผน2566-2570.pdf pdf (11)
สรุปแผน ผ 01.pdf pdf (6)

^