แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565).pdf pdf (43)
สรุปแผนงาน ผ01.pdf pdf (13)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570.docx docx (6)
สรุปแผน2566-2570.docx docx (3)
สรุปแผนงาน ผ01.pdf pdf (5)
^