การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม65.pdf pdf (11)
ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอบต.2566
มาตรการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอบต.2566.pdf pdf (6)
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1/66-7มีค66.pdf pdf (2)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf pdf (6) 
^