การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม65.pdf pdf (12)
ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอบต.2566
มาตรการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอบต.2566.pdf pdf (6)
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1/66-7มีค66.pdf pdf (3)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf pdf (9)
025การมีส่วนร่วม.pdf pdf (1)


 
^