มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564
042การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf pdf (7)

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2565
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส2565.pdf pdf (9)
^