มาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf pdf (3)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (1).pdf pdf (2)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf pdf (2)
การขับเคลื่อนจริยธรรม 2566
คณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม2566.pdf pdf (6)
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts.pdf pdf (17)
กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน.pdf pdf (10)
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม2566.pdf pdf (8)


^