มาตรฐานทางจริยธรรม

2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf pdf (22)
การประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf pdf (8)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2566.pdf pdf (0)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร2566.pdf pdf (0)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา2566.pdf pdf (0)
การขับเคลื่อนจริยธรรม 2566
คณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม2566.pdf pdf (0)
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts.pdf pdf (0)
กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน.pdf pdf (0)
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม2566.pdf pdf (0)


^