รายงานการดำเนินงานประจำปี

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564.pdf pdf (8)
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสมประจ.pdf pdf (4)
สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 64.pdf pdf (2)

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2565
สรุปโครงการในข้อบัญญัติ2565.pdf pdf (3)
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.2565.pdf pdf (3)
ข้อ13-ปัญหาอุปสรรค-ข้อเสนอแนะ.pdf pdf (4)
แบบสอบถาม.docx docx (3)

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2566
ปัญหาอุปสรรค 66.pdf pdf (5)
ผลการดำเนินงาน 66.pdf pdf (18)
ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงาน66.pdf pdf (13)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี (4).pdf pdf (1)
^