การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2565
036การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf pdf (630)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2565

037ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขอ.pdf pdf (308)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2566
034การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต2566.pdf pdf (117)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2566

035ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต66.pdf pdf (93)
^