การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2565
036การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf pdf (641)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2565

037ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขอ.pdf pdf (311)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2566
034การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต2566.pdf pdf (141)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2566

035ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต66.pdf pdf (109)
การประเมินความเสี่ยงฯ2567.pdf pdf (8)

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567
^