นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift 2565
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy).jpg jpg (19)
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift 2566
ประกาศเจตนารมณ์NoGift2566.pdf pdf (8)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift 2566
032การสร้างวัฒนธรรมNoGift.pdf pdf (15)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift 2566

แบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy2566.pdf pdf (14)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift 2567เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2567.pdf pdf (20)
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift 2567สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy.pdf pdf (13)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift 2567การสร้างวัฒนธรรม No Gift ปี 2567.pdf pdf (17)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift 2567 (English) นโยบาย no gift policy (ENGLISH).pdf pdf (3)

 
^