แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
แผนป้องกันการทุจริต ปี 2565.pdf pdf (74)
รายงานผลแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลแผนฯ รอบ 6 เดือน ปี 2565.pdf pdf (27)
รายงานผลแผนปฏิบัติการฯ ปี 2564
รายงานผลแผนฯปี2564.pdf pdf (20)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570
แผนป้องกันการทุจริตปี2566-2570.pdf pdf (0)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี2566รอบ6เดือน.pdf pdf (0)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตปี2565.pdf pdf (0)
^