ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ประจำปีงบประมาณ 
2562 ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

2. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น

3. การจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์สถานที่ต่าง ๆ เช่น เก็บขยะสองข้างทางถนน 

4. การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา

5. การทำกิจกรรม 5ส. ภายในสำนักงาน

             จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

                                                     (นายสำรวย  สุบุตรดี)
                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

^