กิจกรรมรณรงค์ร่วมหยอดทรายเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกตามหม

1
^