มอบเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนผู้

1
^