Download

pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา2566.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา66
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร2566.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2566.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ66
pdf
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม2566.pdf
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม2566
pdf
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม2566.pdf
043รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
pdf
แบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy2566.pdf
แบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy2566
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา2566.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา66
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร2566.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2566.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ66
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตปี2565.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตปี2565รอบ12เดือน
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี2566รอบ6เดือน.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตปี2566รอบ6เดือน
pdf
แผนป้องกันการทุจริตปี2566-2570.pdf
แผนป้องกันการทุจริตปี2566-2570
pdf
035ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต66.pdf
035ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
pdf
034การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต2566.pdf
034การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต2566
pdf
4.รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี2565.pdf
4.รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
pdf
สรุปแผนงาน ผ01.pdf
สรุปแผนงาน ผ01
pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2566.pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2566
docx
สรุปแผน2566-2570.docx
สรุปแผน2566-2570
docx
แผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570.docx
แผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570
pdf
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ.pdf
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
pdf
แผนดำเนินงาน-66.pdf
แผนดำเนินงาน-66
pdf
032การสร้างวัฒนธรรมnogift.pdf
การสร้างวัฒนธรรมnogift
pdf
ประกาศเจตนารมณ์NoGift2566.pdf
ประกาศเจตนารมณ์NoGift2566
docx
ส่วนที่1แผนดำเนินงาน2566.docx
ส่วนที่1แผนดำเนินงาน2566
docx
แบบสอบถาม.docx
แบบสอบถาม
docx
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติประจำปี ต.ค 65-เม.ษ.66.docx
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติประจำปี ต.ค 65-เม.ษ.66
docx
สรุปโครงการในข้อบัญญัติประจำปี ต.ค 65-เม.ษ.66.docx
สรุปโครงการในข้อบัญญัติประจำปี ต.ค 65-เม.ษ.66
docx
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ2565.docx
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ2565
docx
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.2565.docx
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.2565
docx
สรุปโครงการในข้อบัญญัติ2565.docx
สรุปโครงการในข้อบัญญัติ2565
pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
pdf
รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf
รายงานประมาณการรายจ่าย
pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
pdf
ประมาณการรายรับ.pdf
ประมาณการรายรับ
pdf
หลักการและเหตุผล2.pdf
หลักการและเหตุผล2
pdf
หลักการและเหตุผล1.pdf
หลักการและเหตุผล1
pdf
หลักการและเหตุผล.pdf
หลักการและเหตุผล
pdf
คำแถลง2.pdf
คำแถลง2
pdf
คำแถลง1.pdf
คำแถลง1
pdf
คำแถลง.pdf
คำแถลง
pdf
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรงงาน.pdf
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่่ยวกับโรงงานจำพวกที่3
pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ3-2564ครั้งที่2.pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ3-2564ครั้งที่2
pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ3-2564ครั้งที่1.pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ3-2564ครั้งที่1
pdf
นัดประขุม-สมัยสามัญ2-2564.pdf
นัดประขุม-สมัยสามัญ2-2564
pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ1-2564.pdf
นัดประชุม-สมัยสามัญ1-2564
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2564สค..pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2564-ล่าสุด
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2564มิย..pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2564-2-3
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ปี-2564-มิ.ย..pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ปี-2564-มิ.ย.
pdf
ประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ปี-2564กพ.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ปี-2564-ก.พ
^