Download

pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ทุจริต2566(12เดือน).pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ทุจริต2566(12เดือน)
pdf
การประเมินความเสี่ยงฯ2567.pdf
การประเมินความเสี่ยงฯ2567
pdf
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
pdf
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ66.pdf
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ66
pdf
แผนการป้องกันการทุจริต2566-2570.pdf
แผนการป้องกันการทุจริต2566-2570
pdf
คู่มือ E-service.pdf
คู่มือ E service
pdf
025การมีส่วนร่วม.pdf
การมีส่วนร่วม
pdf
รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 2566.pdf
รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 2566
pdf
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2566
pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2566
pdf
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ดงพระราม.pdf
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ดงพระราม
pdf
13ขั้นตอนการใช้งาน-EService.pdf
13ขั้นตอนการใช้งาน-EService
pdf
สถิติร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2.pdf
สถิติร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
pdf
สถิติการให้บริการประชาชน 2566.pdf
สถิติการให้บริการประชาชน 2566
pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน
pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2566.pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2566
pdf
สถิติการให้บริการ ม.ค.66-มี.ค.66-1.pdf
สถิติการให้บริการ ม.ค.66-มี.ค.66-1
pdf
ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงาน66.pdf
ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงาน66
pdf
ผลการดำเนินงาน 66.pdf
ผลการดำเนินงาน 66
pdf
ปัญหาอุปสรรค 66.pdf
ปัญหาอุปสรรค 66
pdf
ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 66.pdf
ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 66
pdf
แผนการดำเนินงาน 67.pdf
แผนการดำเนินงาน 67
pdf
ภาพกิจกรรม-การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม-ปี-2567.pdf
ภาพกิจกรรม-การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม-ปี-2567
pdf
ตารางสรุปโครงการประจำปี 2566.pdf
ตารางสรุปโครงการประจำปี 2566
pdf
ปัญหาอุปสรรคผลการดำเนินงานประจำปี 2566.pdf
ปัญหาอุปสรรคผลการดำเนินงานประจำปี 2566
pdf
คู่มือประชาชน2.pdf
คู่มือประชาชน2
pdf
คู่มือประชาชน1.pdf
คู่มือประชาชน1
pdf
แผนบุคลากร ดงพระราม 67-69.pdf
แผนบุคลากร อบต.ดงพระราม 67-69
pdf
สรุปแผน ผ 01.pdf
สรุปแผน ผ 01
pdf
สรุปแผน2566-2570.pdf
สรุปแผน2566-2570
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 (1).pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570 (1)
pdf
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2567.pdf
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2567
pdf
คำสั่งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรม 2567.pdf
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ปี 2567
pdf
การสร้างวัฒนธรรม No Gift ปี 2567.pdf
การสร้างวัฒนธรรม No Gift ปี 2567
pdf
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy.pdf
สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy
pdf
เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2567.pdf
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2567
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-65.pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-65
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-65-3.pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-65-3
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่3-65-2.pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่3-65-2
pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-65.pdf
การประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-65
pdf
การประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-65.pdf
การประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-65
pdf
การประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-65.pdf
การประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-65
pdf
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ.pdf
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
pdf
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ.pdf
17.4ประชาสัมพันธ์-2
pdf
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ.pdf
17.4ประชาสัมพันธ์-1
pdf
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการ.pdf
การจัดสิงอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการ
pdf
ประกาศกำหนดประชุมสภา-ฯ-2565.pdf
17.1ประกาศกำหนดประชุมสภา-ฯ-2565
pdf
การรายงานผลภายใน15วัน.pdf
การรายงานผลภายใน15วัน_compressed
pdf
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ-ประจำปีงบประมาณ-2565.pdf
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ-ประจำปีงบประมาณ-2565
^