บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านบางบริบูรณ์

 • thumbnail

  นายนิมิตร แก้วประดับ

  กำนันตำบลบางบริบูรณ์

 • thumbnail

  นายจักรกฤษณ์ บุญแจ้ง

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายกฤตภาส ปาลิไลยก์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายขวัญชัย อิ่มอ่วม

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายสถิตย์ ภู่ประสม

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายชลอ นาคะ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นางอุมาพร ปรุงนิยม

  แพทย์ประจำตำบล

 • thumbnail

  นางมณีรัตน์ สุดสิงขร

  สารวัตรกำนัน

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ว่องไว

  สารวัตรกำนัน

^