บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านดงพระราม

 • thumbnail

  นายเริงเกียรติ จิ้มลิ้มเลิศ

  กำนันตำบลดงพระราม

 • thumbnail

  นายธนเดช สิทธิชาติ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายกิตติศักดิ์ แสงส่ง

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.ภัชสุนิ สิทธิวรสาร

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางธมนวรรณ สุขเสมอ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางยุพิน คุ้ทวงษ์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายนพดล บุญเกิด

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางอุดม สมใจ

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายวิเศษ สุภฤทธิ์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายศักรินทร์ วัชรถานนท์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายเจริญทรัพย์ เคยมีทรัพย์

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นางสาวอาภัสสร แสงทอง

  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางอนงค์ คงกล่อม

  แพทย์ประจำตำบล

 • thumbnail

  นางนงเยาว์ กุลกะดี

  สารวัตรกำนัน

 • thumbnail

  นายสำเริง คุ้มศิริ

  สารวัตรกำนัน

^