บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

สมาชิกสภา

 • thumbnail

  นางเจชวดี ศรีวรสาร

  ประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นายสำเริง อยู่ดี

  รองประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นางอัญชุลีกร คำแก้ว

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.1

 • thumbnail

  นายสุขใจ เกิดน้อย

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.2

 • thumbnail

  นายตองกวย ศรีชะนะ

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.5

 • thumbnail

  นายเกียรติยศ คงกล่อม

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.6

 • thumbnail

  นางนพรัตน์ โสแสง

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.7

 • thumbnail

  นาจยพรเทพ สังคะวดี

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.8

 • thumbnail

  ร้อยตรีฉัตรชัย นวลงาม

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.9

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์นิภา สิริโภคไพรัช

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.10

 • thumbnail

  นายณรงค์ วิณุราช

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.11

 • thumbnail

  นางอาภรณี แสงทอง

  สมาชิกสภาฯ ต.ดงพระราม ม.12

 • thumbnail

  นางสาวฐิติมา แก้วประดับ

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.1

 • thumbnail

  นางศริญญา ดีได้

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.2

 • thumbnail

  นายวิรัช หัตถกรรม

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.3

 • thumbnail

  นายประเทพ สินสมบัติ

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.4

 • thumbnail

  นายอดุลย์ ภู่ประสม

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.5

 • thumbnail

  นางศรีมาย นรสิงห์

  สมาชิกสภาฯ ต.บางบริบูรณ์ ม.6

^