บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชำนาญ ชูอำนาจ

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายพีรพัฒน์ แซ่เตียว

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ คำชื่น

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • thumbnail

  นายภูมิรัตน์ วงษ์ประสาท

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายภานุวัฒน์ ตระกาโรบล

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายสำราญ คำผุด

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายสมปอง บุญถนอน

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  087-9323179

 • thumbnail

  นายดิเรก สุขสินธิ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายสังวาล สุภฤทธิ์

  คนงานประจำรถขยะ

  089-0954727

 • thumbnail

  นายอำนาจ สุเสตานนท์

  คนงานประจำรถขยะ

  062-6846729

 • thumbnail

  นายกาญจน์ สมใจ

  คนงานประจำรถขยะ

  082-4763468

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ เปรมกมล

  คนงานประจำรถขยะ

  093-8646179

 • thumbnail

  นายบัญชา เกิดสุข

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายกำพล สุภฤทธ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายสมบัติ วันดี

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายอรุณ บุญนาค

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายกันตภณ สุบุตรดี

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายนิพนธ์ เนื่องแก้ว

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

^