บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กองช่าง

 • thumbnail

  นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวปัณณรัตน์ โรจปัญจไชย

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายนราวิชญ์ สุขอุ้ม

  ผช.นายช่างโยธา

  092-3431045

 • thumbnail

  นายภูมิรัตน์ วงษ์ประสาท

  ผช.นายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายภานุวัฒน์ ตระกาโรบล

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายศุภกิจ สิทธิชาติ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสำราญ คำผุด

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายดิเรก สุขสินธิ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายสังวาล สุภฤทธิ์

  คนงานประจำรถขยะ

  089-0954727

 • thumbnail

  นายอำนาจ สุเสตานนท์

  คนงานประจำรถขยะ

  062-6846729

 • thumbnail

  นายกาญจน์ สมใจ

  คนงานประจำรถขยะ

  082-4763468

 • thumbnail

  นายสมปอง บุญถนอน

  คนงานประจำรถขยะ

  087-9323179

 • thumbnail

  นายพงศ์พิสุทธิ์ นาคพราย

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายเทวินทร์ อยู่ดี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ เปรมกมล

  คนงานประจำรถขยะ

  093-8646179

^