บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวเครือวัลย์ พรมโคตร

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ ปรากฎชื่อ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางปฑิตตา บางแดง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางจุฑามาส บุญกะยะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา เดชผิว

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวมณฑนา ศิริเอี่ยม

  ผู้ดูแลเด็ก

^