บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ จิตจำนงค์

  รองปลัดฯ รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  น.ส.เครือวัลย์ พรมโคตร

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ ปรากฎชื่อ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางดวงกมล จันทร์สอน

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางจุฑามาส บุญกะยะ

  ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวมัทนา ประกอบทรัพย์

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวมณฑนา ศิริเอี่ยม

  ผู้ดูแลเด็ก

^