บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กองคลัง

 • thumbnail

  นางวิภาดา โตสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  น.ส.สุรางค์รัตน์ โฉมงาม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางปภัสพร พรหมมาสกุล

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางฐิติยา ทวีสุข

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวพัทธวรรณ คำผุด

  ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นายชรินทร์ อินทะเว

  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวมินตรา ทรัพย์ประสาท

  ผช.นักวิชาการพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุฤดี ศรีชะนะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

^