บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

กองคลัง

 • thumbnail

  นางวิภาดา พิกุลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุรางค์รัตน์ โฉมงาม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางฐิติยา ทวีสุข

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายศราวุธ แจ่มสุวรรณ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวพัทธวรรณ คำผุด

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวกมลชนก พุ่มเปี่ยม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวมินตรา ทรัพย์ประสาท

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 • thumbnail

  นายชรินทร์ อินทะเว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุฤดี ศรีชะนะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสายทอง วาจาสิทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวมัทนา ประกอบทรัพย์

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวบุษบามินตรา สังข์เครือ

  คนงานทั่วไป

^