บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางศศิวิมล บุญไพโรจน์

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวรจนา ทวีวรรณกิจ

  นักทรัพยากรบุคคล

  0922782521

 • thumbnail

  นางสาวน้องนุช ทองอ่อน

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร ภู่สุวรรณ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายเสกสัญ ทวีสุข

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางพิมพ์รภัส ธัญญวิกัย

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • thumbnail

  นางสาวมินตรา สมยา

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายวีระยุทธ นุชเกษม

  ผช.นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวรัตนากร รักคุณ

  ผช.นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวกนกพิชญ์ ประสังสิต

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์รญา ปาลิไลยก์

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวเชอณิชชา สุบุตรดี

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายยุทธนา ทรัพย์มั่น

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายนิพนธ์ เนื่องแก้ว

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  น.ส.สุชีรา ปราบพาล

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายนิมิต ปรากฏชื่อ

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  น.ส.วราพร หัตถกรรม

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  น.ส.สายทอง วาจาสิทธิ์

  คนงานทั่วไป

^