บุคลากร

บุคลากร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายวรวัฒน์ ไหลรุ่งเรืองสกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวรจนา ทวีวรรณกิจ

  นักทรัพยากรบุคคล

  0922782521

 • thumbnail

  นางสาวน้องนุช ทองอ่อน

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร ภู่สุวรรณ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวปัณณรัตน์ โรจปัญจไชย

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายเสกสัญ ทวีสุข

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางพิมพ์รภัส ธัญญวิกัย

  นักวิชาการ​สุขาภิบาล​

 • thumbnail

  นางสาวมินตรา สมยา

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์รญา ปาลิไลยก์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวเชอณิชชา สุบุตรดี

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายวีระยุทธ นุชเกษม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาว​รัตนากร​ รัก​คุณ​

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางพายัพ ศรนารายณ์

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายยุทธนา ทรัพย์มั่น

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายนิมิต ปรากฏชื่อ

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นางสุธิกานต์ สุภฤทธิ์

  คนงานตกแต่งสวน

 • thumbnail

  นายเทวินทร์ อยู่ดี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายพงศธร นาคพราย

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางสาววราพร หัตถกรรม

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวธันวา เจิมกระจีน

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวศศิธร สิงหนุวนานนท์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ ฉิมชนะ

  คนงานทั่วไป

^