ปิดประกาศการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลดงพระราม ตำบลบางบริบูรณ์ ตำบลท่างาม ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี และตำบลบางพลวง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^