ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขออนุญาตโฆษณา

ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขออนุญาตติดป้ายโฆษณา
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 10 ได้บัญญัติว่า “การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตด้วย” องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม ขอให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขออนุญาตโฆษณา โดยนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวหรือป้ายโฆษณาและบริเวณใกล้เคียง
3. ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา
4. หนังสือแสดงการรับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศ หรือใบปลิวหรือป้ายโฆษณา เมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุไม่เกิน 3 วัน
5. หนังสือแสดงการได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา กรณีที่มีกฎหมายกำหนดหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด (ถ้ามี)
โดยยื่นคำร้องขออนุญาตโฆษณาได้ในวันและเวลาราชการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^