การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2564

สรุปผลความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจด้านการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
1.งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 87.25 
2.งานด้านการศึกษา ร้่อยละ 94.79
3.งานด้าานรายได้หรือภาษี  ร้อยละ 96.57
4.งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ร้อยละ 93.05
5.งานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 98.78
รวม ร้อยละ 93.49

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^