รับฟังการบรรยายชี้แจงสรุปผลการฝึกอบรมและการมอบหมายหน้าที่

1
^