ตรวจเยี่ยมนางสาวพรชนก พงษพิชนาคา ผู้ป่วยโรคลมชัก และครอบครัว

1
^