วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย

^