นำส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู

1
^