องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ข้อบัญญัติ​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ล​ดง​พระราม​ เรื่อง​ การ​จัดการ​มูลฝอย​ติดเชื้อ​ พ.ศ.2562

https://dongpraram.go.th/datas/file/1656324427.pdf