องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2565

คำแถลง.pdf  (1)
คำแถลง1.pdf  (1)
คำแถลง2.pdf  (1)
หลักการและเหตุผล.pdf  (0)
หลักการและเหตุผล1.pdf  (0)
หลักการและเหตุผล2.pdf  (0)
ประมาณการรายรับ.pdf  (0)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf  (0)
รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf  (1)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf  (0)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf  (3)