องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

คำสั่ง จังหวัดปราจีนบุรี ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน