องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี