องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 8 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

 ประกาศค่าใช้จ่ายราคากลาง

 ตารางบก.01

 สรุปราคากลาง