องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงตะเกียง หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งตรวจ คำสั่งแต่งตั้งราคากลาง ตารางบก.01 ประกาศคชจ.ราคากลาง สรุปราคากลาง