องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายต่อจากหน้าศาลาประชาคม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 8 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
าราง บก 01
ร.4.ปร 5
ระกาศคชจ.ราคากลาง
่างขอบเขตงาน
รุปราคากลาง