องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมตรวจ ตาราง บก.01 ประกาศคชจ.ราคากลาง สรุปราคากลาง