องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายข้างวัดหนองกระจับ หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ต่งตั้งคณะกรรมการกลาง
าราง บก 01
ร 4
ร 5
ระกาศคชจ.ราคากลาง
่างขอบเขตงาน
รุปราคากลาง 1
รุปราคากลาง 2