องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองรวงผึ้ง) หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง
ก.01
ร.4-ปร 5
่างขอบเขตงาน
รุปราคากลาง