องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทะนง คำประเสริฐ หมู่ที่ 8 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งตรวจ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนกดราคากลาง ตารางบก.01 ประกาศคชจ.ราคากลาง สรุปราคากลาง