องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองตรงข้ามพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งตรวจ ตารางบก.01 ประกาศคชจ.ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน