องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองกระจับ หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ร่างขอบเขตงาน ประกาศค่าใช้จ่ายราคากลาง คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตารางบก.01 สรุปราคากลาง