องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบริเวณสระน้ำหนองกระจับใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ร่างขอบเขตงาน ประกาศคชจ.ราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาราง บก.01 สรุปราคากลาง