องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านช่างหน่อย หมู่ที่ 5 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดราคากลาง คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตารางบก.01 ร่างขอบเขตงาน