องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านปลัดอ้อม หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตารางบก.01 ร่างขอบเขตงาน สรุปราคากลาง