องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองสวนพริกท้ายตลาดหลวง ช่วงท่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศราคากลาง คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตารางบก.01 สรุปราคากลาง