องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังบ้านนางพเยาว์ นวลปลอด หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำดภแเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สรุปราคากลาง สรุปราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประกาศคชจ.ราคากลาง ตารางบก.01 ปร.4 ปร.5 ร่างขอบเขตงาน