องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล ชุมชนสามแสน หมู่ที่ 12 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ประกาศคชจ.ราคากลาง ตารางบก.01 ปร.4 ปร.4 ปร.5 ร่างขอบเขตงาน สรุปราคากลาง สรุปราคากลาง สรุปราคากลาง